[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวในรั้ว
พิธีต้อนรับนิสิตฝึกปฏิบัติการสอน จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนักศึกษาฝึกสอนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รางวัลเหรียญทองการทดสอบและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ ภาษาอังกฤษ
รางวัลชมเชยการประกวดวาดภาพระบายสี
รางวัลชนะเลิศโครงการตอบปัญหาวิชาการทางคณิตศาสตร์
รางวัลการประกวดแข่งขันคัดลายมืออักษรจีน
คะแนน O-NET เต็ม 100 คะแนน
รางวัลชนะเลิศ การตอบปัญหาวิชาการทางคณิตศาสตร์
คะแนน O-NET ปีการศึกษา 2565 ระดับดีเยี่ยมและดีมาก
พิธีอำลาและขอบคุณนิสิตฝึกปฏิบัติการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
รางวัลชนะเลิศรายการการแข่งขัน National Coding Challenge ครั้งที่ 1 ถ้วยรางวัลจากท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เกียรติบัตรระดับเพชร “การแข่งขันการสร้างสื่อออนไลน์”
รางวัลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ รายการแข่งขัน โครงการ RMUTR Open House 2023
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ระดับจังหวัดรายการการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะทางวิชาการเขต 1
โล่รางวัลเชิดชูเกียรติ O-NET ปีการศึกษา 2564 ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน
โรงเรียนอรุณวิทยา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศึกษาดูงานการบริหารห้องสมุดและการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนกุหลาบวิทยา
การแสดงดนตรีและการเต้น Cover Dance
การแข่งขันทักษะทางวิชาการของโรงเรียนอัครสังฆมณฑลกรุงเพทฯ เขต 1
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันหมากล้อม
พิธีอำลาและขอบคุณ คุณครูนิสิตฝึกปฏิบัติการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี ประเภทรายวิชา ปีการศึกษา 2564
Kularb Robotic Challenge (ป.1 และ ม.1-ม.3)
Kularb Robotic Challenge (ป.4-ป.6)
Kularb Robotic Challenge (ป.2--ป.3)
พิธีจับรางวัลบัตรการกุศล ปีการศึกษา 2565
ผลการออกรางวัลบัตรการกุศล โรงเรียนกุหลาบวิทยา ปีการศึกษา 2565
รางวัลลูกกตัญญูกตเวทีดีเด่นและรางวัลเด็กเก่ง 2022
“กิจกรรมเพ้นท์สตรีทอาร์ท ตลาดน้อย”
พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี
ขอปรับเปลี่ยนวันจับรางวัลบัตรการกุศลโรงเรียนกุหลาบวิทยา
การอบรมให้ความรู้และการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
Big Cleaning ป้องกันโรค เพิ่มความปลอดภัยในโรงเรียน
รางวัลรองชนะเลิศ รายการแข่งขันเต้น #COVERDANCE ต้านบุหรี่
พิธีต้อนรับครูใหม่(ครูสุขศึกษา พลศึกษา)
พิธีเปิดโครงการ “เที่ยวไปด้วยกัน สุขใจไปกับปันสุข”
กิจกรรมเพ้นท์สตรีทอาร์ท ตลาดน้อย
กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ครูและบุคลากร
พิธีต้อนรับครูใหม่ (ครูศิลปะ)
กิจกรรมรับน้องครูใหม่สู่รั้วเหลือง-เขียว
รางวัลอันดับ 3 การแข่งขันสแต็ค
พิธีต้อนรับครูใหม่และนิสิตฝึกปฏิบัติการสอน จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตรวจสุขภาพประจำปี และฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ของคุณครูและบุคลากร
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำสื่อการเรียนการสอนด้วย Application Canva"
ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนและการดำเนินงาน PLC
แบ่งปันความรู้ด้านการใช้ระบบบริหารงาน SWIS
โครงการตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก ระดับเยาวชนนานาชาติ
การอบรมพัฒนาครู หัวข้อ "การเขียนแผนการเรียนรู้แบบไตร่ตรองเน้นสู่การปฏิบัติ"
พิธีมอบวุฒิบัตรจบการศึกษา และพิธีอำลาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564
พิธีมอบรางวัลรายการประกวดแข่งขันคัดลายมืออักษรจีน
พิธีอำลาครูนิสิตฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

    1 2  >   >|