สารจากผู้อำนวยการ

(ผู้อำนวยการ โรงเรียนกุหลาบวิทยา)