Kularbwittaya School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

  :: หน้าที่หลัก ของ งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย ปีการศึกษา 2565
กำกับดูแลงานด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัยทั้งภายนอกและภายในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนมีสวัสดิภาพและความปลอดภัยตรงตามที่กำหนดไว้ในคู่มือนักเรียนและแผนพัฒนาโรงเรียน