Kularbwittaya School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

  :: หน้าที่หลัก ของ งานสัมพันธ์ชุมชน ปีการศึกษา 2565
ส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินการดำเนินงานด้านความสัมพันธ์ชุมชนให้เกิดการประสานร่วมมือกับ ผู้ปกครองศิษย์เก่า หน่วยงานภายนอก องค์กรและชุมชนให้สอดคล้องกับเป้าหมายของการจัดการศึกษาของโรงเรียน