ชื่อ-สกุล : นางปรียารัตน์ ศรจันทร์

สังกัดหน่วยงาน : งานลูกเสือ - เนตรนารี , งานรักษาดินแดน , งานบำเพ็ญประโยชน์ , งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน , งานสัมพันธ์ชุมชน , งานส่งเสริมประชาธิปไตย , งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย , งานระบบดูแลนักเรียน , งานระเบียบวินัย

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา่ )

more...