วันที่ 17 ก.พ. 2566 กิจกรรม: กิจกรรมวันครอบครัวสัมพันธ์ (งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย)