กำหนดการ

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

กิจกรรมวันครอบครัวสัมพันธ์

สถานที่ โรงเรียนกุหลาบวิทยา

เวลา รายการ
-
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 876 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1 งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย

6.1.1 วางแผน ศึกษาข้อมูลเวรรักษาการณ์

6.1.2 จัดตารางเวรรักษาการณ์

6.1.3 ชี้แจงคณะกรรมการแผนการเวรรักษาการณ์

6.1.3 ดำเนินการบันทึกเวรรักษาการณ์

6.1.4 ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์

6.1.5 นำผลมาศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล เวรรักษาการณ์เพื่อพัฒนาไปปรับแผนการสอนในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1 งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
- อบรมเรื่องภัยยาเสพติด (วันที่ 20 มิ.ย. 2565)
- อบรมเรื่องภัยยาเสพติด (วันที่ 21 มิ.ย. 2565)
- อบรมเรื่องภัยยาเสพติด (วันที่ 22 มิ.ย. 2565)
- กิจกรรมวันครอบครัวสัมพันธ์ (วันที่ 17 ก.พ. 2566)

แผนงาน : กำกับดูแลงานด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัยทั้งภายนอกและภายในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนมีสวัสดิภาพและความปลอดภัยตรงตามที่กำหนดไว้ในคู่มือนักเรียนและแผนพัฒนาโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep