กำหนดการ

วันที่ 28 พฤษภาคม 2565

ปฐมนิเทศผู้ปกครอง

สถานที่ โรงเรียนกุหลาบวิทยา

เวลา รายการ
-
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 871 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2 งานปฐมนิเทศผู้ปกครอง

6.2.1 ศึกษางานปฐมนิเทศผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2564

6.2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

6.2.3 ประชุม  วางแผนการดำเนินงาน

6.2.4 ชี้แจง การดำเนินงานในวันปฐมนิเทศผู้ปกครองร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

6.2.5 ดำเนินการจัดปฐมนิเทศผู้ปกครอง

6.2.6 ประเมินผลการจัดกิจกรรม

6.2.7 สรุปผลการดำเนินงานและนำผลประเมินไปวางแผนในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2 งานปฐมนิเทศผู้ปกครอง
- ปฐมนิเทศผู้ปกครอง (วันที่ 28 พ.ค. 2565)
- ปฐมนิเทศผู้ปกครอง (วันที่ 28 พ.ค. 2565)

แผนงาน : ส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินการดำเนินงานด้านความสัมพันธ์ชุมชนให้เกิดการประสานร่วมมือกับ ผู้ปกครองศิษย์เก่า หน่วยงานภายนอก องค์กรและชุมชนให้สอดคล้องกับเป้าหมายของการจัดการศึกษาของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานสัมพันธ์ชุมชน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep