กำหนดการ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565

พิธีการเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

สถานที่ โรงเรียนกุหลาบวิทยา

เวลา รายการ
-
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 871 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.4 งานวันสำคัญเกี่ยวกับลูกเสือ-เนตรนารีนงาน

6.4.1  แต่งตั้งกรรมการลูกเสือเนตรนารี

6.4.2 ประชุมคณะกรรมการลูกเสือ เนตรนารี

6.4.3 จัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับงานลูกเสือ เนตรนารี

6.4.4ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก (หากมี)

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.4 งานวันสำคัญเกี่ยวกับลูกเสือ-เนตรนารีนงาน
- พิธีการเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ (วันที่ 1 ก.ค. 2565)
- วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า (วันที่ 25 พ.ย. 2565)

แผนงาน : พัฒนาผู้เรียน มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep