กำหนดการ

วันที่ 24 มิถุนายน 2565

กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

สถานที่ โรงเรียนกุหลาบวิทยา

เวลา รายการ
-
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 917 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
- กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด (วันที่ 24 มิ.ย. 2565)

แผนงาน : ส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินการดำเนินงานด้านความสัมพันธ์ชุมชนให้เกิดการประสานร่วมมือกับ ผู้ปกครองศิษย์เก่า หน่วยงานภายนอก องค์กรและชุมชนให้สอดคล้องกับเป้าหมายของการจัดการศึกษาของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานสัมพันธ์ชุมชน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep